fbpx

voorwaarden

zwemlessen

Voorwaarden zwemlessen

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door De Oerbron.
Het les kind: het kind dat zwemles krijgt bij De Oerbron en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Identiteit van de ondernemer
De Oerbron
De Corridor 12A
3621ZB Breukelen
Telefoonnummer: 034-6722155
E-mail adres: info@oerbron.nl
KvK-nummer: 59418354
Btw-identificatienummer: NL036804605B02

Artikel 1 – Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen De Oerbron en u als ouder/verzorger van het les kind.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door De Oerbron uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 2- Aanmelding en betaling
2.1. De leeftijd voor deelname aan zwemles is van 2 maanden tot en met 5 jaar voor het Ouder en Kind zwemmen. Voor het diploma zwemmen vanaf 5 jaar.
2.2. Na inschrijving komt u op de wachtlijst te staan. De datum van inschrijving is bepalend voor de volgorde van oproepen. Indien er een plaats beschikbaar komt, wordt er met u in overleg, een start datum en tijd afgesproken voor een gratis proefles.
Naderhand veranderen van tijd of dag is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn.
2.3. Als uw kind definitief geplaatst is, rekenen we inschrijfgeld. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website. De Oerbron rekent alleen inschrijfgeld voor de kinderen die definitief ingedeeld zijn.
2.4. Bij plaatsing van uw kind verleent u middels een inschrijfformulier een automatische machtiging aan De Oerbron om vanaf de start van de zwemles het lesgeld van de door u opgegeven bank- of rekening nummer af te schrijven. De incasso start wanneer uw kind definitief is ingedeeld. Er wordt per 10 lessen geïncasseerd.
2.5. De Oerbron behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.
2.6. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen.
2.7. De Oerbron indexeert eens per jaar de tarieven voor alle activiteiten, alsmede het inschrijfgeld en eventuele andere tarieven. We indexeren conform CPI alle huishoudens. Tussentijdse prijsverhogingen van zwembaden zullen worden doorberekend.

Artikel 3 – Duur tot het behalen van het A-, B- en C-diploma
3.1. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad wat voldoet aan gestelde eisen, dit zwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.
3.2. Uw kind wordt uitgenodigd voor een proefles ter voorbereiding van het afzwemmen. Als de proefles goed is verlopen, dan ontvangt uw kind een uitnodiging voor het afzwemmen met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie. Het is van groot belang dat u van te voren aan de lesgever meldt, indien uw kind ten tijde van het selecteren voor het diplomazwemmen afwezig is.
3.3. De Oerbron vaardigt diploma’s uit van ENVOZ Dit zijn landelijk uitgegeven zwemdiploma’s. Pas als uw kind voldoet aan de door de ENVOZ gestelde eisen van het diploma, verwoord in de Bepalingen, Richtlijnen en Eisen Zwemdiploma’s, mag het kind afzwemmen.
3.4. Voor het afzwemmen rekenen we een bijdrage. Prijzen staan vermeld op de website van de Oerbron.

Artikel 4 – Verzuim
4.1. Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, korte vakanties en verjaardagen e.d. ontvangt u geen lesgeld retour.
4.2. Bij langdurig verzuim is het noodzakelijk om in overleg een regeling te treffen. Let wel, de eerste 2 lessen zijn altijd voor eigen rekening.
4.3. Het kan voorkomen dat door onderhoud, technische storingen of andere activiteiten in het bad geen zwemlessen mogelijk zijn. In dit geval zullen lessen worden ingehaald indien mogelijk. Lukt dit niet dan zal er indien mogelijk financiële compensatie plaatsvinden. Weersomstandigheden, evenementen en marathons e.d. zijn hiervan uitgesloten.
4.4. In principe lessen we het hele jaar door met uitzondering van de meeste landelijk vastgestelde feestdagen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolvakanties. De jaar planning zal ruim van tevoren op de website geplaatst worden.

Artikel 5 – Opzegging
5.1. Opzeggen van de zwemlessen kan per mail met inachtneming van één maand opzegtermijn. De opzegging is definitief nadat de Oerbron deze bevestigd heeft.
5.2. De Oerbron houdt zich het recht voor om op elk moment lessen, lestijden en groepen aan te passen of te stop te zetten.

Artikel 6 – Veiligheid
6.1. U dient de aanwijzingen van het personeel te allen tijde op te volgen.

6.2. U dient zich te houden aan ons Covid-19 protocol
6.2. De Oerbron is niet aansprakelijk voor:

  • het zoek raken, verwisselen, beschadigen of diefstal van uw eigendommen;
  • voor schade materieel of immaterieel zulks in de ruimste zin van het woord of ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het zwembad en de daarbij behorende ruimten en inventaris;

  • Enige vorm van besmetting

6.3. Omwille van de privacy is het tijdens de zwemles niet toegestaan om te filmen of te fotograferen.

DE OERBRON

ZWEMSCHOOL

Add to cart